ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมDownload หนังสือเชิญ/แบบตอบรับ กรุณาส่งแบบตอบรับ ที่ E-mail: wisut_khong@hotmail.com ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562

เชิญชวนครู สควค.ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใต้ สมัครร่วมประชุม

กำหนดการประชุม

ศุกร์ 24 - เสาร์ 25 พฤษภาคม 2562
โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

รายละเอียดการประชุม

- วางแผนสร้างเครือข่ายครู สควค.แต่ละจังหวัด
- บรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ด้าน STEM Education
- การศึกษาดูงานโรงเรียนที่เป็นแบบอย่างทางวิทยาศาสตร์
- เวทีเผยแพร่งานทางวิชาการ Poster (ผู้นำเสนอรับผิดชอบค่า Poster ด้วยตนเอง)
- กิจกรรมเครือข่ายสัมพันธ์

สิ่งที่โครงการจัดเตรียมให้

1. กระเป๋าใส่เอกสาร
2. เกียรติบัตรสำหรับคณะทำงาน
3. เกียรติบัตรสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
4. เกียรติบัตรสำหรับผู้นำเสนองานทางวิชาการ

ช่องทางการสมัคร

สมัครผ่านระบบออนไลน์


สรุปการสมัครร่วมประชุม

# ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด รุ่นที่
1 นางสาววรรณี    เริงศักดิ์ สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 7
2 นายจตุพร    พิณแก้ว บ้านบางปรุ ระนอง 6
3 นายอาธิศักดิ์    แกสมาน ละงูพิทยาคม สตูล 6
4 นายเกษม    คงช่วย โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5
5 นายอับดุลเลาะ    อูมาร์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา Pr
6 นางสาวอัจฉรา    สมหวัง โรงเรียนบ้านบางรักษ์ สุราษฏร์ธานี 9
7 นางสาวชนิกานต์    สระมุณี โรงเรียนละงูพิทยาคม สตูล ระ
8 นายวีรยุทธ     เหล็มปาน วิเชียรมาตุ ตรัง 13
9 นางสาวภฤศพร    ผลไกรเพชร โรงเรียนจะนะชนูปถัมภ์ สงขลา 12
10 นางสาวอัฟนาน    อัลมุสตอฟา เทพา สงขลา 14
11 นางสาวปิยรัตน์    บุญเรือง อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 15
12 นางสาวลดารัตน์    สงวรรณา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 7
13 นายกฤตกร    สภาสันติกุล สภาราชินี 2 อ.เมือง จ.ตรัง ตรัง 16
14 นางสาวมาเรียม    โต๊ะประดู่ โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล Pr
15 นางสาวรัชนีกร    กรเจริญพรพงศ์ อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 15
16 นายจตุพล    วรินทรเวช โรงเรียนสตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช 15
17 นางสาวอัญญาพร     สุคนธพันธ์ อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 16
18 นางสาวอรพรรณ    ชำนาญ ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 12
19 นางสาวสลิลลา    ศรียาภัย สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี 12
20 นางสาวจุฑารัตน์    สังขนุกิจ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช 12
21 นางสาวสิรินพร    สุยสุทธิ์ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 15
22 นางสาวลียานา    ประทีปวัฒนพันธ์ สตูลวิทยา สตูล 12
23 นางสุรีพร    ชิตมณี มัธยมสิริวัณวรี๒สงขลา สงขลา 9
24 นางสาวฏรินทร    คงมณี พรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 6
25 นางสาวกิตติมา    ฐิตะธรรมกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 10
26 นางสาวรุ่งทิพ    จันทร์มุณี กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5
27 นางสาวตวงพร    ยุทธสะอาด โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 15
28 นางสาวหนึ่งฤทัย    เกียรติพิมล โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง Pr
29 นางสาวดาลารีน    อับดุลฮานุง คณะราษฎรบำรุง ๒ ยะลา 9
30 นางอัญญรัตน์    คงเพ็ชร กระบุรีวิทยา ระนอง 11
31 นางสาวพินันทา    วงศ์จินดา สะเดา​"ขรรค์​ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์" สงขลา 12
32 นางสาวนูรฟาตีนะห์    หมีนโส๊ะ ระโนดวิทยา สงขลา 14
33 นายอนุสรณ์​    ทองดี ศรียาภัย ชุมพร​ 12
34 นางสาวกาญจนา     คงเอียด สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง 5
35 นางปวีณา    บุตถาวร โรงเรียนสทิงพระวิทยา สงขลา 5
36 นางสาวกาญจนา    เจียรติ้ว กระแสสินธุ์วิทยา สงขลา 5
37 นางศุภลักษณ์    สมภูเวช สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช 5
38 นายวชิรพัฒน์    จิวานิจ หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 5
39 นางสาวหทัยรัตน์    มีแสง ปากพนัง นครศรีธรรมราช Premium รุ่น3
40 นางสาวพิชญเนตร เสวตโสธร    เสวตโสธร โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 17
41 นางสาวจุรีย์    ไก่แก้ว ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 10
42 นางสาวเบญจมาศ    คงตระกูล สอาดเผดิมวิทยา จ.ชุมพร ชุมพร 7
43 นางสาวสิณาภรณ์    แท่นศิลา สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร 15
44 นายฉัตรชัย    หนูเพชร ควนเนียงวิทยา สงขลา 9
45 นายกิติพล    นวลทอง ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สงขลา 5
46 นางอาสีซ๊ะ    มาลินี โรงเรียนเทพา สงขลา 8
47 นางสาวสันนิสา    สมัยอยู่ ละงูพิทยาคม สตูล 10
48 นายไพศาล    ปลอดเทพ บ้านทะเลสองห้อง นครศรีธรรมราช 7
49 นายสรายุทธ    หมัดหละ หารเทารังสีประชาสรรค์ เคมี 14
50 นายสรายุทธ    หมัดหละ โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง 14
51 นายสุริยา    นาคใหญ่ สุราษฎร์ธานี2 สุราษฎร์ธานี 5
52 นางสาวญาณิศา    นะวะกะ โรงเรียนทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง 6
53 นางสาว​อุบลวรรณ​    เมือง​แก้ว​ โรงเรียน​ศึกษา​สงเคราะห์​พัทลุง​ พัทลุง​ 9
54 นายเชษฐา    เถาวัลย์ สพป.สตูล สตูล 10
55 นายทศพร    ชิตมณี หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา 9
56 นางสาวชุติมา    อนุรัตน์ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 12
57 นางสาวจิระพา    สุโขวัฒนกิจ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 9
58 นายดุสดี    เปียกบุตร พนมเบญจา กระบี่ 5
59 นางภัชรีพร    เปียกบุตร พนมเบญจา กระบี่ 5
60 นายวิฑิตพงค์    พะวงษา สภาราชินี จังหวัดตรัง ตรัง 8
61 นายปัทฐพงษ์    สุบรรณ์ โรงเรียนปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี 11
62 นางยศวดี    ศศิธร มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา Premium รุ่น 1
63 นางสาวเพชรรัตน์    รักช้าง โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี 18
64 นางสาววิรัลยุพา    คงภักดี อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 18
65 นางสาวโศภิตา    สิทธิฤทธิ์ โรงเรียนชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี 17
66 นางสาวปภานันท์    ไทยจินดา โรงเรียนนาทวีวิทยาคม สงขลา 14
67 นางสาวนฤทัย    ท่ากั่ว พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 18
68 นางสาวปิยตา    คูหามุข โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 14
69 นางอังคณา    ศุภพงศกร โรงเรียนท่าแพผดุงวิทย์ สตูล 12
70 นางธณัชชา    จันทกาญจน์ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา 10
71 นางสาวนุรไอนี    เจ๊ะกา โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ยะลา 14
72 นางสาวซาวาตี    บือราเฮง โรงเรียนสุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี Premium รุ่น 4
73 นางสาวรัชดา    สุขพันธุ์ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา 12
74 นางสาวมนทิชา    บัววรรณ มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา สงขลา Premium 1 (รุ่น 15)
75 นางสาวเบญจพร    ย่านวารี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 15
76 นางสาวเสาร์วันดี    ชนะเพ็ชร์ โรงเรียนปากพนัง นครศรีธรรมราช 14
77 นางสาวชนกนาฏ    กาญจนภักดิ์ ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 18
78 นางวาสนา    คงแก้ว โรงเรียนกะเปอร์วิทยา ระนอง 12
79 นางสาวเสาวภาคย์    สังฆานาคินทร์ โรงเรียนพัทลุง พัทลุง 18
80 นางสาวพัชราภรณ์    ยาบา สตูลวิทยา สตูล 11
81 นางอานีซา    แวอูมา คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 11
82 นางสาววันซัลมา    ปานากาเซ็ง คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 13
83 นางสาวรสซีมา    วาโร๊ะ บ้านบุโบย สตูล 5
84 นางอทิยาภรณ์    เพชรสลับแก้ว สตูลวิทยา สตูล 12
85 นางสาวบุญประภา    ช่วยชม โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 10
86 นางสาวนูรีณ    เจ๊ะโซะ โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี สควค.รุ่น15
87 นายวิทยา    มิหอมมิ โรงเรียนสตูลวิทยา สตูล 15
88 นางชนกวรรณ    ไชยศร โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช สควค. รุ่นที่ 8
89 นางสาวมัสณา    ทรงนาศึก คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา 15
90 นางสาวนิภารัตน์    ดวงแก้ว เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช 15
91 นายอับดุลฮาลีม    มามะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 15
92 นางสาวสาแลฮะ    ดีซะเอ๊ะ คณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา ยะลา 9
93 นายบัลลังก์    จันทร์ทอง สะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ สงขลา 11
94 นางสุนิสา    ประพฤติ​ดี รร.สายบุรี​"แจ้งประชาคาร" ปัตตานี 11
95 นางฮาซีลา    จานะ สตรียะลา ยะลา 10
96 นางสาวฮิกมะฮ์    อาแวกะจิ สตรียะลา ยะลา 11
97 นายพรศักดิ์    คงแก้ว กะเปอร์วิทยา ระนอง 6
98 นายภิญโญ    ยลธรรม์ธรรม โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 6
99 นางวินิตา    ยลธรรม์ธรรม ม.สงขลานครินทร์ สงขลา 6
100 นางสาวทิพวรรณ    แซ่ขอ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต 8

สรุปการสมัครร่วมประชุมและนำเสนองานวิจัย

# ชื่อ-สกุล สถานที่ทำงาน จังหวัด รุ่นที่
1 ว่าที่ร้อยโทพลากร    ประสงค์ เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี 10
2 นางสุพรรณวดี    ประสงค์ สุราษฎร์พิทยา 2 สุราษฎร์ธานี 9
3 ดร.เจนจิรา    ทิพย์ญาณ เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี 6
4 นางสาสฟาตีเมาะ    แยนา โรงเรียนสุไหงโก-ลก นราธิวาส 13
5 นางสาวนิสา    พันละภะ สตรีภูเก็ต ภูเก็ต 8
6 นางสุภัค    สังขรักษ์ เมืองถลาง ภูเก็ต 9
7 นางสาววรรณดี    สันโห วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 6
8 นายนุกูล    ช่วยเนียม วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 12
9 นางสาวอุทัยวรรณ    สังคานาคิน ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช 12
10 นายณัทพล    ศักดิรัตน์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 11
11 นางสาวพิไลลักษณ์    สว่างแสง วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 11
12 นายรักก่อ    ศิริวัฒน์ วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา พรีเมียม 3
13 นางสาวพัฒตราพร    สงสุรินทร์ วรนารีเฉลิม สงขลา 9
14 นายอัดลาล    รุ่งหีม วรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา สงขลา 15
15 นางอรญา อัญโย    เนียมนาค ถลาง ภูเก็ต 9
16 นายอับดุลยามีน    หะยีขาเดร์ เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี Premium รุ่น 3